Gimnazijski programi u svetu

Sistemi obrazovanja u svetu veoma se razlikuju i nisu svi međusobno kompatibilni. Izdvojićemo kvalifikacije koje su najšire prihvaćene u svetu i kod nas najpopularnije.


Internacionalni bakalaureat je obrazovni program osmišljen u Švaj­carskoj 1968. sa ciljem da premosti razlike među pro­gra­mi­ma u Evropi i Americi. Prihvatilo ga je nekoliko hiljada škola u 145 zemalja širom sveta. Veoma je zahtevan, ali je i najšire prihvaćen na univer­zitetima. Visok broj poena (preko 40) otvara vrata najselektivnijih univerziteta. Završna faza traje dve godine i poklapa se sa našim trećim i četvrtim razredom gimnazije. Obavezni predmeti su engleski jezik i književnost, matematika, strani jezik, jedan društveni, jedan prirodni, jedan izborni predmet i logika (Theory of Knowledge). IB diploma stiče se polaganjem 6 završnih ispita koji se eksterno ocenjuju i prezentacijom istraživačkog rada iz jednog od predmeta. Nastava je na engleskom jeziku, ali može biti i na francuskom.
www.ibo.org

GCSE i A-levels su tradicionalni dvo­godišnji britanski gimnazijski programi. GCSE (General Certificate of Secondary Education) je paralelan sa prva dva razreda naše gimnazije. Uči se šest do osam predmeta, engleski i matematika su obavezni, a ostali se biraju po izboru u za­vis­nosti da li želite društveno ili pri­rodno usmerenje. A-levels (Advanced Levels) se poklapa sa našim trećim i čet­v­r­tim razredom gimnazije. U prvoj godini programa se bira tri ili četiri predmeta a u drugoj godini programa zadržavaju se i polažu završni ispiti iz samo tri predmeta, oni naj­ambiciozniji i najtalentovaniji mogu da pokušaju i četiri. Učenici pred­mete slobodno biraju u skladu sa oblašću svojih budućih studija. Nastava je na engleskom jeziku, a završni ispiti se eksterno ocenjuju.
BTEC nacionalne kvalifikacije (Business & Technology Education Council) su savremeniji obrazovni programi koji služe kao zamena ili dopuna tradicionalnog A level programa. Dvogodišnja BTEC Extended Diploma i jednogodišnja BTEC Diploma verifikovane od Edexel ili Pearson borda su priznate od UCAS-a za upis na britanske univerzite kao ekvivalent 3 ili 2 A level ispita. Karakteriše ih interno školsko ocenjivanje bez polaganja eksternih završnih ispita. Nastava je na engleskom jeziku sa naglaskom na praktičnoj obuci za buduće zaposlenje ili nastavak studija u odgovarajućoj oblasti..
www.cie.org.uk
www.wikipedia.org

AQA engleski bakalaureat je novi dvo­godišnji gimnazijski program (poslednja dva razreda gimnazije) koji programski ujedinjuje tradicionalni britanski A-levels i švajcarski Internacio­nalni bakalaureat kao vodeće gimnazijske programe u svetu za pripremu za univerzitetske studije. Nastavni program je isti kao kod A-levels s tim što je upotpunjen logikom (Critical Thinking), istraživačkim radom iz glavnog predmeta (EPQ - Extended Project Qualification) i dodatnim aktivnostima (sport­ske, umetničke ili volonterske kroz društveno koristan, zavisno od sklonosti i talenta). Preporučuje se ambicioznim đacima kao priprema za upis na studije u Velikoj Britaniji iz oblasti medicine, veterine, stomatologije, prava, en­gleskog jezika i književnosti... a posebno za upis na univerzitete u Oks­fordu i Kembridžu i druge vodeće Russel Group univerzitete. Nastava je na engleskom jeziku, a završni ispiti se eksterno ocenjuju.
www.aqa.org.uk

Američka gimnazijska diploma (High School Diploma) je kvalifi­kacija koja se dobija po završetku četvorogodišnje američke gimna­zi­je, koja se po broju školskih go­dina pok­lapa sa našim progra­mom, pa se može upisati u bilo koji razred. U Evropi postoje mno­ge privatne škole koje rade po am­­er­i­čkom programu. Go­di­š­nje se izučava šest do devet pred­meta - za diplomu su obavezni eng­leski i književnost, matematika, jed­an društveni i jedan prirodni pred­met, američka istorija i umetnost ili sport. Pored standardne nastave gde se diploma stiče na osnovu prosečnih razrednih ocena gde je moguće pohađati i samo završni razred, kroz dvogodišnje školovanje nudi se i moguć­nost pohađanja predmeta na višem nivou AP (Advanced Place­ment) uz polaganje završnog eksternog ispita. Uspešnim polaganjem 4 AP ispita + seminar + projektni zadatak stiče se AP Capstone Diploma a sa 5 AP ispita stiče se AP International Diploma.. Ove diplome uvažavaju svi svetski univerziteti. AP program je namenjen ambicioznim đacima kao uslov za upis na državne evropske ili prestižne američke univerzitete. Nastava je na engleskom jeziku.
www.diplomaguide.com

Kanadska gimnazijska diploma je prihvaćena svuda u svetu i stiče se širom Kanade posle 4 godine školovanja (razredi 9 - 12), osim Kvebeka gde se posle trogodišnje gimnazije mora doraditi još godina ili dve da bi se upisale studije. Kanadsko obrazovanje je izuzetno kvalitetno i cenjeno svuda u svetu, a uslovi za rad koje nude škole, kako privatne tako i državne, su izvanredni. Iz tog razloga kanadske gimnazijalce prihvataju svi univerziteti. U zavisnosti od provincije, neke škole primaju učenike direktno u završni 12. razred, a neke zahtevaju boravak u kanadskoj školi od najmanje godinu ipo dana da bi se stekla diploma (upis u drugo polugođe našeg trećeg razreda). Broj predmeta po godinama kreće se od 8 do 10, što podrazumeva obavezne (engleski jezik i književnost, matematika, strani jezik, društveni i prirodni predmet), i izborne predmete (robotika, biznis, turizam, kulinarstvo...) Nastava se održava u blokovima od 4 do 5 predmeta po semestru a maturska diploma se stiče uspešnim polaganjem završnih ispita iz svih predmeta. Nastava je na engleskom ili francuskom jeziku, zavisno od provincije, a može biti i dvojezična. Mnoge škole u Kanadi pored kanadskog nude i internacionalni bakalaureat kao i polaganje američkih AP ispita.
www.cais.ca
www.caps-i.ca
www.cic.gc.ca

Francuski bakalaureat je kvalifikacija koja se stiče po završetku liceja u Francuskoj i uslov je za upis na fakultet. Licej traje tri godine i para­lelan je sa završne tri godine naše gimnazije. U toku godine se uči deset predmeta, a moguće je birati iz­me­đu tri smera - društvenog, prirodnog i ekonomskog. Baka­laureat se polaže u dva dela, na kraju trećeg i četvrtog razreda, pa je poželjno pohađati školu u Fran­cuskoj dve godine. Moguće je upisati i samo završni razred i polagati sve ispite na kraju, ali je ovo izbor samo za ambiciozne đake. Nastava je na francuskom je­ziku, a završni ispiti se eks­terno ocenjuju.
www.wikipedia.org


KUB je ovlašćeni agent za mnoge vrhunske privatne škole u Evropi, Kanadi i Americi, ali upisuje đake i u državne škole u Kanad,i kao i u Sjedinjenim američkim državama u okviru programa kulturne razmene.

Upis u škole u inostranstvu je dugotrajna procedura koja zahteva popu­njavanje brojnih formulara, pisanje sastava, prevođenje, vakcinacije, do­bi­janje studentske vize... Zbog toga je neophodno proceduru upisa za­početi najmanje šest meseci unapred.